img

การตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจประเมิน เพื่อยืนยันผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะการบัญชีและการจัดการ นำโดย 1)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต ประธานกรรมการตรวจประเมิน 2)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิตยา วรรณกิตร์ (กรรมการ) 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนัชญา สังศรีอินทร์ 4)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ (กรรมการ) 5) นางสาวพัชพร หวานขม ตรี (กรรมการและเลขานุการ) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับและรับฟังสรุปผลการตรวจประเมิน ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินยังได้เปิดโอกาสให้คณะได้แลกเปลี่ยนและพัฒนาแนวทางการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการของคณะฯ ซึ่งนับเป็นความสำเร็จในอีกขั้นในการพัฒนาระบบราชการที่ได้ตอบสนองต่อความต้องการทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง
สามารถดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่https://www.facebook.com/pg/mbsmbsmbs2/photos/?tab=album&album_id=528936157667351

........................................................
งานประชาสัมพันธ์
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

Search