img

โครงการแข่งขันนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี ครั้งที่5เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ ได้จัดโครงการแข่งขันนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้อง SBB 901 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ แล ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมิตรา จิระวุฒินันท์ ประธานโครงการกล่าวรายงานและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ โดยจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรี ทั้งยังเป็นเวทีให้นิสิตฝึกประสบการณ์การนำเสนอผลงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างนิสิต คณาจารย์ และนักวิชาการต่างสถาบัน โดยมีนิสิตสนใจเข้าร่วมโครงการมากกว่า 400 คน
 ......................................
สามารถดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่https://www.facebook.com/pg/mbsmbsmbs2/photos/?tab=album&album_id=532473363980297
งานประชาสัมพั
นธ์
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

Search