img

โครงการศึกษาดูงาน SWU Open House 2019เมื่อระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน  2562  งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  นำโดยผู้บริหาร  คณาอาจารย์และบุคลากร เข้าโครงการ ศึกษาดูงาน SWU Open  House 2019 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (ประสานมิตร)  กรุงเทพมหานคร   ภายในงานได้มีการออกบูทแสดงหลักสูตรที่เปิดสอนและกิจกรรมของนักศึกษา   โดยคณะการบัญชีและการจัดการ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการ    การแสดงหลักสูตร  กระบวนการทำงาน  รวมไปถึงขั้นตอนการประชาสัมพันธ์  และแนวทางกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (ประสานมิตร)  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกองกิจการนิสิต ทั้งนี้ได้มีทีมผู้บริหาร  บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (ประสานมิตร) ที่รับผิดชอบจัดโครงการฯ มาให้ข้อมูลและเล่าถึงรายละเอียดในการจัดงานที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
รายชื่อผู้บริหาร  คณาจารย์ และบุคลากรที่เข้าร่วม ศึกษาดูงาน โครงการ 
SWU Open  House 2019  นำโดย
- อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์  ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและกิจการพิเศษ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ภัทรอาชาชัย  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
- อาจารย์ ดร.นิพจน์พัทธ์ เมืองโคตร  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- อาจารย์ ณัฐอาภา สัจจวาที  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- อาจารย์ ภควรรธก์ คูบุญญอารักษ์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
- นางสาวอัณณ์ภิศา ราร่องคำ  นักประชาสัมพันธ์
- นางสาววัลภ์วดี  มณีโชติ  นักประชาสัมพันธ์
- นายเฉลิมพล  ชนะมินทร์   นักวิชาการศึกษา
- นายพรพิชิต โพธิ์ศรี  นักวิชาการศึกษา
- นายธวัชชัย  รัชสมบัติ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
.....................................................
สามารถดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่ 
https://www.facebook.com/pg/mbsmbsmbs2/photos/?tab=album&album_id=542970359597264
งานประชาสัมพันธ์
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

Search