img

โครงการจิตอาสาทำนุบำรุงศาสนาและพัฒนาวัดเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการจิตอาสาทำนุบำรุงศาสนาและพัฒนาวัด ณ วัดป่ากู่แก้ว อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม นำโดยอาจารย์สาขาวิชาการจัดการและเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยนิสิต ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน พร้อมถวายปัจจัย และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดบริเวณวัด ซึ่งโครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตสาขาการบริหารการเงินได้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม และได้รับการอบรมในด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
.................................................. 
งานประชาสัมพันธ์ 
คณะการบัญชีและการจัดการ
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search