img

คณะการบัญชีและการจัดการ จัดการแข่งขันทักษะการขายอาเซียน ครั้งที่ 1เมื่อวันนี้ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการแข่งขันทักษะการขายอาเซียน ครั้งที่ 1 (The 1st South East Asian B2B Sales Competition : SEASAC) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมตักสิลาบอลรูม โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์ ประธานจัดการแข่งขัน SEASAC 2020 (Head of SEASAC Competition 2020) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ร่วมมือกันจัดการแข่งขัน South East Asian Sales Competition เป็นการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ ผ่านโครงการ Erasmus + (สหภาพยุโรป) เป็นโปรแกรมของคณะกรรมาธิการยุโรปด้านการศึกษาการฝึกอบรมเยาวชน และการกีฬา (European Commissions Programme for Education, Training, Youth and Sport) ซึ่งได้ส่งเสริมโครงการบูรณาการต่าง ๆ เพื่อมอบโอกาสให้นิสิตในการพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมใน ความก้าวหน้าทางการศึกษาของผู้เรียนตลอดจนความร่วมมือในการฝึกอบรมเยาวชน ซึ่งได้ให้ทุนในโครงการ South East Asian Sales Competition (SEASAC) ครั้งที่ 1-3 โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง 12 สถาบันคือ Turku University of Applied Sciences, Finland; University of Applied Sciences Wiener Neustadt, Austria; Edinburge Napier University, UK; Haaga-Helia University of Applied Sciences, Finland; Binus University, Indonesia; Sebelas Maret University, Indonesia; Parahyangen Catholic University, Indonesia, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Indonesia, State Polytechnic of Batam, Indonesia, SEAMOLEC, Indonesia, มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย เป็นการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะทางด้านการตลาด การขายและการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ โดยใช้ภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตของคณะการบัญชีและการจัดการ ในการแข่งขันระดับนานาชาติ พร้อมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพกับให้แก่นิสิตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเกิดแรงบันดาลใจใน การดําเนินธุรกิจ ตลอดจนสร้างเสริมและสร้างประสบการณ์และเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้ง ระดับชาติและระดับสากล มีผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วย คณาจารย์และนิสิต จากมหาลัยในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 480 คน

ภายในพิธีเปิดฯรับฟังการปฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “The Power of Collaboration and Networking between EU and ASEAN” โดยศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ พร้อมทั้งประชุมแผนงานการแข่งขันของหัวหน้าทีม SEASAC ของแต่ละมหาวิทยาลัย ในช่วงบ่ายผู้เข้าร่วมโครงการฯได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
………………………………………
สามารถดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.facebook.com/pg/mbsmbsmbs2/photos/?tab=album&album_id=610576332836666
งานประชาสัมพันธ์
คณะการบัญชีและการจัดการ

Comments

Search