img

โครงการถวายเทียนพรรษา – ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ผู้บริหาร  อาจารย์ และบุคลากร คณะการบัญชีและการจัดการ ได้เข้าร่วมโครงการถวายเทียนพรรษา – ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ณ ลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี  โดยโครงการที่จัดขึ้นนี้เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรา ประจำปี 2563 โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด – 19 สวมหน้ากากอนามัยเข้าร่วมงาน พร้อมผ่านจุดคัดกรองและเจลล้างมือไว้ ณ จุดลงทะเบียนทุกคน
.................................................
งานประชาสัมพันธ์
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

Search