img

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณเมื่อวันที่  10 กรกาคม 2563 คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมสำเภาฟ้า ชั้น2 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร  คณะการบัญชีและการจัดการ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดี พร้อมผู้บริหาร และบุคลากร คณะการบัญชีและการจัดการ  ร่วมให้การต้อนรับพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้การดำเนินงาน AUN – QA เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ และรูปแบบการจัดการความรู้ของหลักสูตร และการเทียบเคียงผลการดำเนินงานของหลักสูตร ทั้งนี้คณะศึกษาดูงานจากคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา นำโดย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร  ตู้ดำ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพร  ทองขะโชค
- อาจารย์ ดร.นวิทย์  เอมเอก
- อาจารย์ ดร.วลัยลักษณ์  รัตนวงศ์
- อาจารย์ชีวนันท์  คุณพิทักษ์
..................................................................
งานประชาสัมพันธ์
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

Search