img

โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานหัตถกรรมเครื่องจักสานหวายและกลุ่มทอผ้าไหม จังหวัดกาฬสินธุ์โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (24 ก.ค.63) วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้ชื่อโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานหัตถกรรมเครื่องจักสานหวายและกลุ่มทอผ้าไหม จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้น . โดยการนำของ อ.ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและกิจการพิเศษ, ผศ.ดร.พลอยชมพู กิตติกุลโชติวุฒิ ประธานโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 และบุคลากรคณะฯ ได้นำพาคณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านวังไผ่ ต.ลาดพัฒนา จ.มหาสารคาม จำนวน 13 คน แลกเปลี่่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน ณ กลุ่มเฟอร์นิเจอร์หวาย บ้านหนองแวงใต้ ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวาบ้านโพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเครื่องจักสานหวาย ผักตบชวาและกก หมู่บ้านวังไผ่ ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม ให้นำความรู้จากการศึกษาดูงานลายผ้าไทย การขึ้นลวดลายจากวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจเครื่องจักสานหวายที่มีชื่อเสียงไปประยุกต์ใช้กับชุมชนโดยการเรียนรู้พัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพิ่มมูลค่าและยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชน ให้มีสูงขึ้น . ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้องขอขอบคุณ ผู้นำชุมชนและประธานกลุ่มเฟอร์นิเจอร์หวาย บ้านหนองแวงใต้ ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจักสานหวายในท้องถิ่นและการนำเดินดูวัตถุดิบพร้อมทั้งสาธิตขั้นตอนให้คณะศึกาดูงาน ได้เรียนรู้ร่วมกัน และขอขอบคุณท่านปลัด อบต.บ้านโพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ และบุคลากรทุกท่านในการต้อนรับและแนะนำประวัติความเป็นมาของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวาบ้านโพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์

Comments

Search