บุคลากร คณะการบัญชีและการจัดการ


คณะผู้บริหารคณะ

ผศ.ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์
คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ

รศ.ดร.สุวรรณ หวังเจริญเดช
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล
รองคณบดีฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ

ผศ.ดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ

อ.ดร.อุทิศ พงศ์จิรวัฒนา
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

อาจารย์วราวุฒิ นาคบุญนำ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ผู้อำนวยการ

อ.ดร.กิตติพล วิแสง
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

ผศ.ดร.เกสินี หมื่นไธสง
ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย

ผู้อำนวยการสำนัก

อ.ดร.พงศธร ตันตระบัณฑิตย์
ผู้อำนวยการสำนักแผนและงบประมาณ

อ.ดร.องอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนิสิตและนวัตกรรม

อ.ดร.วราวุฒิ วรานันตกุล
ผู้อำนวยการสำนักการรับรองมาตรฐานนานาชาติ

อ.ดร.สันติภาพ สุขเอนกนันท์
ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

อ.ดร.การันต์ กิจระการ
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หัวหน้าภาควิชา

ผศ.มลิจันทร์ ทองคำ
หัวหน้าภาควิชาการตลาด

อ.ดร.ชินภัทร คันธพนิต
หัวหน้าภาควิชาบริหารการเงิน

ผศ.ดร.ภูริศร์ พงษ์เพียจันทร์
หัวหน้าภาควิชาการจัดการ

ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม
หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อ.ดร.คมกริช วงศ์แข
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ผศ.ดร.นาถนภา นิลนิยม
หัวหน้าภาควิชาการบัญชี

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search