บุคลากร คณะการบัญชีและการจัดการ


คณะผู้บริหารคณะ

ผศ.ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์
คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ

รศ.ดร.สุวรรณ หวังเจริญเดช
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล
รองคณบดีฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ

ผศ.ดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ

รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์
รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ

อาจารย์วราวุฒิ นาคบุญนำ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.กิตติพล วิแสง
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

ผู้อำนวยการสำนัก

อ.ดร.พงศธร ตันตระบัณฑิตย์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม

อ.ดร.องอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนิสิตและนวัตกรรม

อ.ดร.ภัชษร สิ่วสำแดงเดช
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

อ.ดร.การันต์ กิจระการ
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ


ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search