ระบบสมัครเข้าอบรม
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
     หลักสูตร MS Excel
     หลักสูตร MS PPT
     หลักสูตร MS Word
ประเมินโครงการ
ประมวลภาพกิจกรรม
ดาว์นโหลดไฟล์
อัพโหลดไฟล์
รายละเอียดโครงการ
 
หลักสูตรโครงการ MOS Certificate
      หลักสูตรที่ 1 ติวสอบ MOS Certificate Microsoft Excel 2010 จำนวน 65 คน สมัคร  41  คน
      หลักสูตรที่ 2 ติวสอบ MOS Certificate Microsoft Powerpoints 2010 จำนวน 130 คน สมัคร  71  คน
      หลักสูตรที่ 3 ติวสอบ MOS Certificate Microsoft Word 2010 จำนวน 65 คน สมัคร  52คน
      หมายเหตุ * รับเฉพาะนิสิต ชั้นปีที่ 2,3 และ 4
 
................................................................................................................................
ลำดับที่
รหัสนิสิต
ชื่อ-นามสกุล
ห้องเรียน
1
55010913489
นายจักรพงศ์  จันทรัง
ฺBC551
2
56010912875
นางสาวสาวิกา  อาจดวงดี
BC564
3
56010912811
นางสาววัชรี   ผุยมูลตรี
BC564
4
56010912889
นางสาวสุดารัตน์  สีทานุช
BC564
5
56010912592
นายชนะศักดิ์  บุญไสย์
BC563
6
56010913089
นางสาววิลาศินี  มั่งมูล
BC562
7
56010913084
นางสาววนิดา  รัตนบุรม
BC562
8
56010912927
นางสาวเหมือนฝัน  แก้วมุงคุณ
BC562
9
56010913044
นางสาวชัชฎาภรณ์  พุทธิษร
BC562
10
56010912835
นายวุฒิชัย  คำปัด
BC562
11
56010913104
นายสุริยา  จันทรัง
BC562
12
56010912526
นางสาวกุสุมา  ศิวินา
BC562
13
56010912861
นายศุภชัย  ชนะบุญ
BC562
14
56010912669
นายนนทวัฒน์  แก้วภูมิแห่
BC562
15
56010912591
นางสาวชนะพร  ชนะพรรณ
BC562
16
56010913029
นางสาวกมลวรรณ  แถวไธสง
BC562
17
56010912815
นายวัศพล  ทาแดง
BC562
18
56010912682
นายนัทพล  ศรีธง
BC562
19
56010912749
นายพีรพัฒน์  สุระสิงห์
BC562
20
56010912892
นางสาวสุทธิดา   เหลื่อมไสย
BC561
21
56010912860
นายศุภชัย  โสมณวัฒน์
BC561
22
56010912543
นายจตุรวิทย์  เมืองขวา
BC561
23
56010913022
นางสาวสกุนตลา  มุสิกะ
BC561
24
56010912616
นางสาวณัฐธิดา   นาโสก
BC561
25
56010912595
นางสาวชลธิชา  ประทุมไชย
BC561
26
56010912504
นางสาวกนกวรรณ  อดทน
BC561
27
56010912791
นางสาวละมัย  บุตรราช
BC561
28
56010912525
นางสาวกุลวดี  สุวรรณศิริ
BC561
29
56010913028
นางสาวกชกร  จันทร์เทศ
bc561
30
56010912909
นายสุรเชษฐ์  ตาตุ่ย
bc561
หน้าที่ [1][2]