ระบบสมัครเข้าอบรม
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
     หลักสูตร MS Excel
     หลักสูตร MS PPT
     หลักสูตร MS Word
ประเมินโครงการ
ประมวลภาพกิจกรรม
ดาว์นโหลดไฟล์
อัพโหลดไฟล์
รายละเอียดโครงการ
 
หลักสูตรโครงการ MOS Certificate
      หลักสูตรที่ 1 ติวสอบ MOS Certificate Microsoft Excel 2010 จำนวน 50 คน สมัคร  60  คน
      หลักสูตรที่ 2 ติวสอบ MOS Certificate Microsoft Powerpoints 2010 จำนวน 0 คน สมัคร  0  คน
      หลักสูตรที่ 3 ติวสอบ MOS Certificate Microsoft Word 2010 จำนวน 50 คน สมัคร  60คน
      หมายเหตุ * รับเฉพาะนิสิต ชั้นปีที่ 2,3 และ 4
 
................................................................................................................................
ลำดับที่
รหัสนิสิต
ชื่อ-นามสกุล
ห้องเรียน
1
55010913193
นางสาวรสสุคนธ์  อำนวยเสรี
ฺBC551
2
54010910413
นางสาวสุกัญญา  มงคลเคหา
GM546
3
54010910455
นางสาวจุฬา  เอติรัตน์
GM546
4
55010913360
นางสาวจริยา  งาสาร
BC553
5
55010913056
นายเก่งกาจ   มิ่งมงคลจำรัส
BC553
6
55010913468
นางสาวลลิตา  ดวงสุพรรณ
BC553
7
55010913213
นางสาววนิดา  ปัตตายะโส
BC553
8
55010913096
นางสาวทิพปภา  อารมณ์เย็น
BC553
9
55010913404
นางสาวยุวดี  โภควิบูลย์
BC553
10
55010913436
นายเอกชัย  จิรภาพาณิชย์
BC553
11
55010913424
นางสาวสุภาพร  เทือกเถาว์
BC553
12
55010913017
นางสาวสุพัตรา  ลินพ่อค้า
BC553
13
55010913225
นางสาววารุณี  จำนงค์โภค
BC553
14
55010913416
นายศุภชัย  นาเมือง
BC553
15
55010913456
นางสาวนันทิดา  ทองใต้
BC553
16
55010913320
นางสาวอลิษา  หล้าโพนทัน
BC553
17
55010913278
นางสาวสุดารัตน์  สีวิสุทธิ์
BC553
18
55010913112
นายนพรัตน์  ชัยเพชร
BC553
19
55010913352
นางสาวกรรณิการ์  จำปาทิพย์
BC553
20
55010913064
นางสาวจิดาภา  ประสงค์สุข
BC553
21
55010913340
นางสาวศรัณยพา  เสมอศรี
BC553
22
55010913314
นางสาวอรพรรณ  ดอกไม้
BC553
23
55010913008
นางสาวชลิตา   พันลำภักดิ์
BC552
24
55010913036
นางสาวกนกพร  กลางนอก
BC552
25
55010913292
นายสุวัฒน์  สุขวันดี
BC552
26
55010913329
นาย อุทิศ  พรมมะลี
BC552
27
55010913072
นางสาวจุฬาลักษณ์  โพธิ์ศรีสาฮาต
BC552
28
55010913035
นางสาวศศินา  ไชยสัตย์
BC551
29
55010913426
นายอดิศร  เหล่าลิ้นฟ้า
BC551
30
55010913156
นายพงศธร   กองพิธี
BC551
หน้าที่ [1][2]