หน้าหลัก เกี่ยวกับศูนย์อบรม MOS กำหนดการอบรม ข้อมูลโครงการ MOS ข้อมูลโครงการ Adobe ลงทะเบียน ใบประกาศนียบัตร หลักสูตรฝึกอบรม เอกสารอบรม ติดต่อเรา
   
Microsoft Office Application
     ::Microsoft Office Application::

     หลักสูตรเปิดอบรม

Microsoft Office

     1. หลักสูตร Microsoft Office Excel Version 2007
     2. หลักสูตร Microsoft Office PowerPoint Version 2007
     3. หลักสูตร Microsoft Office WOrd Version 2007
     4. หลักสูตร Microsoft Office Excel Version 2010
     5. หลักสูตร Microsoft Office PowerPoint Version 2010
     6. หลักสูตร Microsoft Office Word Version 2010

    
Adobe CS

     1. หลักสูตร Adobe Photoshop

  We Are Link :
Contact :

@พัฒนาโดย นายธีรศักดิ์ พาโคกทม นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลััยมหาสารคาม