หน้าหลัก เกี่ยวกับศูนย์อบรม MOS กำหนดการอบรม ข้อมูลโครงการ MOS ข้อมูลโครงการ Adobe ลงทะเบียน ใบประกาศนียบัตร หลักสูตรฝึกอบรม เอกสารอบรม ติดต่อเรา
   
IT Certificates

:: ความสำคัญของใบประกาศนียบัตร ::

     IT Certificate หรือประกาศนียบัตรในสาขาไอทีต่างๆ นั้น เป็นเสมือนสิ่งที่รับรองบุคคลว่า บุคคลที่ได้รับประกาศนียบัตร นั้นมีความรู้ ความชำนาญในเรื่องของไอทีนั้นๆ อย่างแท้จริง โดยสามารถที่จะทำงานที่เกี่ยวข้องได้ อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรต่างๆมีการออกใบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองถึงคุณภาพ ของบุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตรของตน ต้องมีการทดสอบ ความรู้, ความชำนาญในการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างครบทุก ฟังก์ชั่นการใช้งาน
     ปัจจุบัน เจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีการจัดสอบเพื่อวัดระดับ ความรู้ของบุคคลที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของตน เพื่อที่จะสามารถ ประเมินได้อย่างคร่าวๆ ว่าบุคคลนั้นมีความรู้ความชำนาญใน เรื่องของผลิตภัณฑ์มากน้อยเพียงไร บริษัทผู้เป็นเจ้าของ ผลิตภัณฑ์อันเป็นที่นิยม อาทิเช่น Microsoft, Adobe, CompTia ฯลฯ ซึ่งประกาศนียบัตรของแต่ละผลิตภัณฑ์มี รายละเอียดที่แตกต่างกันไปตามข้อกำหนดของผู้ผลิตซึ่งเป็น เจ้าของผลิตภัณฑ์นั้น

     Certificate ไม่ใช่ปริญญาบัตร แต่สามารถสร้างโอกาสและ ความโดดเด่นให้กับตัวคุณ ว่ามีศักยภาพเหนือผู้อื่น

ทำไมต้องมี Certificate

  • เพื่อยกระดับการศึกษาทางด้าน IT ของสถาบันการศึกษา ให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับนานาประเทศ
  • เพื่อให้สถาบันการศึกษาได้มีศูนย์กลางของการค้นคว้าและ เรียนรู้ทางด้าน IT ด้วยเนื้อหาการเรียน และระบบการ ประเมินทักษะความรู้ที่เป็นมาตรฐานสากล
  • เพื่อให้สถาบันการศึกษาได้รับความเชื่อถือ และการยอมรับ ว่าเป็นสถาบันที่มีการนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีมาตรฐานมาใช้สำหรับ การเรียนการสอนให้กับนักศึกษา และอาจารย์
  • เพื่อเพิ่มโอกาส และทางเลือกใหม่ในการเรียน การสอน ด้วยระบบเทคโนโลยี ที่ทันสมัย
  • เพื่อเพิ่มศักยภาพของอาจารย์ นักศึกษาให้มีความสามารถ และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน IT อย่างแท้จริง
  • เพื่อส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาได้เห็นถึงความสำคัญ และ ประโยชน์ของ IT Certificate

Certification Roadmap

ระดับของ Certificate

  • ระดับสูง High Level

  • ระดับกลาง Middle Level

  • ระดับComputer Literacy
  We Are Link :
Contact :

@พัฒนาโดย นายธีรศักดิ์ พาโคกทม นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลััยมหาสารคาม