หน้าหลัก เกี่ยวกับศูนย์อบรม MOS กำหนดการอบรม ข้อมูลโครงการ MOS ข้อมูลโครงการ Adobe ลงทะเบียน ใบประกาศนียบัตร หลักสูตรฝึกอบรม เอกสารอบรม ติดต่อเรา
   
Microsoft Office Application
     ::Contect::

     ข้อมูลการติดต่อและสอบถามข้อมูล

     1. นายปริญญา จันทรภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์
           เบอร์โทรศัพท์ 084-8885955


     2. นายธีรศักดิ์ พาโคกทม นักวิชาการคอมพิวเตอร์
           เบอร์โทรศัพท์ 088-0599124

    

  We Are Link :
Contact :

@พัฒนาโดย นายธีรศักดิ์ พาโคกทม นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลััยมหาสารคาม