หน้าหลัก เกี่ยวกับศูนย์อบรม MOS กำหนดการอบรม ข้อมูลโครงการ MOS ข้อมูลโครงการ Adobe ลงทะเบียน ใบประกาศนียบัตร หลักสูตรฝึกอบรม เอกสารอบรม ติดต่อเรา
   
HOME

Microsoft Office Specialist (MOS)

MOS Certificate คือประกาศนียบัตรยืนยันความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office อย่าง เป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ เพราะถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมได้อย่างแท้จริง สำหรับโปรแกรมการสอบ ประกอบด้วย Microsoft Office Version 2007, 2010 และ 2013 ซึ่งมุ่งเน้นการปฏิบัติงานจริงเพื่อ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน และความต้องการของธุรกิจทุกอุตสาหกรรม จากการวิจัยและการยอมรับจากประเทศต่างๆ กว่า 128 ประเทศ พบว่า บุคคลที่สามารถสอบผ่านเกณฑ์ และได้รับใบประกาศนียบัตรจะมีความสามารถในการผลิตผลงานเพิ่มขึ้น และ เป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และหัวหน้างาน

Learn moreMicrosoft Office Olympic
คุณพร้อมหรือยังที่จะเข้าสู่การแข่งขัน MS Office แห่งประเทศไทย <<More>>
Adobe Olympic
คุณพร้อมหรือยังที่จะเข้าสู่การแข่งขัน MS Office แห่งประเทศไทย <<More>>
  We Are Link :
Contact :

@พัฒนาโดย นายธีรศักดิ์ พาโคกทม นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลััยมหาสารคาม