โครงการยกระดับมาตรฐานหลักสูตรด้วย IT Certificate สำหรับนิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ
มีผู้ทำแบบประเมินไปแล้ว  Resource id #5 ชุด

แบบประเมิน MOS IT Certificate 2012

 แบบประเมิน โครงการอบรมยกระดับมาตรฐานหลักสูตรด้วย IT Certificate
สำหรับนิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 คำชี้แจง แบบประเมินนี้ใช้เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน คณะผู้จัดโครงการฯ
ขอความกรุณาจากท่านในการตอบคำถามให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริง ทั้งหมด

*** กรุณาอย่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันในการทำแบบประเมิน

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป กรุณาแสดงเครื่องหมาย หน้าข้อความที่เป็นจริงเกี่ยวกับท่านลงในช่องว่างที่กำหนด
      1.เพศ    ชาย      หญิง
      2.หลักสูตร   ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า
  ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
      2.หลักสูตรภาษา หลักสูตรเมนูชุดโปรแกรม Office ใดที่ท่านมีความเข้าใจในการทำข้อสอบมากที่สุด
หลักสูตรเมนูชุดโปรแกรม Office ภาษาอังกฤษ หลักสูตรเมนูชุดโปรแกรม Office ภาษาไทย
 ตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็น
ข้อ ความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
                                ด้านความรู้
1  ก่อน เข้ารับการอบรม ท่านมีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานชุดโปรแกรม Microsoft Office 2010
2  หลัง เข้ารับการอบรม ท่านมีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานชุดโปรแกรม Microsoft Office 2010
                                ด้านหลักสูตร
3  หัวข้อที่ใช้ในการอบรมสอดคล้องกับความต้องการของท่าน
4  หัวข้อที่ใช้ในการอบรมทันสมัยและสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
5  หัวข้อที่ใช้ในการอบรมมีความจำเป็นต่อท่าน
6  ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม
7  ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนได้
                                ด้านวิทยากร
8  วิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหัวข้อการอบรม
9  วิทยากรสามารถอธิบายได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
10  วิทยากรสามารถตอบข้อซักถามได้
11  วิทยากรมีการแนะนำความรู้อื่นที่เป็นประโยชน์เป็นอย่างดี
                                ด้านโสตทัศนูปกรณ์และสถานที่
12  อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสมและทันสมัย
13  อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์มีความพร้อมในการอำนวยความสะดวก แก่วิทยากรและผู้เข้าฟังการบรรยาย
14  ความเหมาะสมของอาหารกลางวัน
15  สถานที่ในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม
                                ด้านการประชาสัมพันธ์
16  สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ มีความทันสมัย
17  ข้อความที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ มีความกระชับ และเข้าใจง่าย
18  การประชาสัมพันธ์โครงการฯ มีความทั่วถึงและหลายช่องทาง
19  การต้อนรับและการอำนวยความสะดวกของผู้จัดโครงการฯ


ขอขอบคุณที่ท่านเสียสละเวลาในการตอบแบบประเมินครั้งนี้ 
งานบริการคอมพิวเตอร์ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
www.acc.msu.ac.th 
ผู้พัฒนา นายธีรศักดิ์ พาโคกทม