หน้าหลัก เกี่ยวกับศูนย์อบรม MOS กำหนดการอบรม ข้อมูลโครงการ MOS ข้อมูลโครงการ Adobe ลงทะเบียน ใบประกาศนียบัตร หลักสูตรฝึกอบรม เอกสารอบรม ติดต่อเรา
   
about
ศูนย์อบรม Microsoft Office Specialist (MOS) คณะการบัญชีและการจัดการ
     จัดโดย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะกรรมการที่ปรึกษา
     คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ
     รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
     รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
     รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
     รองคณบดีฝ่ายการเงินและบัญชี
     ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
     ผู้อำนวยการหลักสูตรระดับปริญญาตรี
     เลขานุุการคณะการบัญชีและการจัดการ
หลัการและเหตุผล
     ปัจจุบันวงการการศึกษาของประเทศไทย ได้พัฒนาก้าวทันกับการศึกษานานาประเทศ ทำให้การเรียนการสอนของประเทศไทย มีการพัฒนา
ในทุกๆ ด้านอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่หยุดนิ่ง สถาบันการศึกษาหลายแห่งมีการพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
รวมทั้งยังได้ติดตาม และแสวงหาเครื่องมือประกอบการเรียนการสอนที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อนำมาประยุกต์ ใช้ในกลุ่มอาจารย์
และนิสิตนักศึกษาเพิ่มเติมจาก หลักสูตรของปริญญาบัตร การศึกษายุดนี้เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นยุคของ "เทคโนโลยีสารสนเทศ"
สถาบันการศึกษาหลายแห่งของไทยให้ความสำคัญ กับเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น เพราะสถาบันการศึกษาเชื่อว่า คณาจารย์และ
นิสิตนักศึกษาที่เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศนั้น สามารถนำความรุ้ไปก่อให้เกิด ประโยชน์โดยตรงในวิชาชีพได้อย่าแน่นอน ดังนั้น
การพัฒนาความรู้ตนเองให้ก้าวทันกับยุคสมัย และทำให้ตนเองโดดเด่นกว่า
  We Are Link :
Contact :

@พัฒนาโดย นายธีรศักดิ์ พาโคกทม นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลััยมหาสารคาม