หน้าหลัก เกี่ยวกับศูนย์อบรม MOS กำหนดการอบรม ข้อมูลโครงการ MOS ข้อมูลโครงการ Adobe ลงทะเบียน ใบประกาศนียบัตร หลักสูตรฝึกอบรม เอกสารอบรม ติดต่อเรา
   
about
วัตถุประสงค์

     1.เพื่อส่งเสริมให้คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีหลักสูตรการอบรม IT Certificate จากวิทยากรทีผ่านการรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง
     2.เพื่อส่งเสิรมให้คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดการทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์ด้วย IT Certificate ที่เป็นมาตรฐานสากล
     3.เพื่อช่วยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของทีมอาจารย์คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามในการอบรม การทดสอบและการประมวลผลคะแนน หลักสูตรที่เกี่ยวกับทักษะคอมพิวเตอร์ ด้วย IT Certificate ภายใต้การควบคุมดูแลของทีมอาจารย์คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทาลัยมหาสารคาม
     4.เพื่อส่งเสริมให้นิสิตของคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับใบปริญญาบัตรควบคู่กับใบประกาศนียบัตรทางด้าน IT ภายหลังจากจบการศึกษา

  We Are Link :
Contact :

@พัฒนาโดย นายธีรศักดิ์ พาโคกทม นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลััยมหาสารคาม