หน้าหลัก เกี่ยวกับศูนย์อบรม MOS กำหนดการอบรม ข้อมูลโครงการ MOS ข้อมูลโครงการ Adobe ลงทะเบียน ใบประกาศนียบัตร หลักสูตรฝึกอบรม เอกสารอบรม ติดต่อเรา
   
about
ลักษณะการสอบ
     การทดสอบมาตรฐานทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุด Microsoft Office เป็นการทดสอบแบบปฏิบัติจริง กับโปรแกรมหน้าจอภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเน้นที่ผลสำเร็จในการทำงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง และจาก การศึกษาค้นคว้าของบริษัท ไมโครซอฟท์ จำกัด ในการจัดทำข้อสอบที่เป็นแบบทดสอบที่วัดผลได้จริง และมี ความแม่นยำสูงนั้น
     จะทำให้ผู้ผ่านการทดสอบ คือ ผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติได้จริง และมีประสิทธิภาพในการทำงานสูง
วิธีการสอบ
1. การทดสอบแต่ละวิชาใช้เวลาประมาณ 50 นาที ข้อสอบมีประมาณ 17-20 ข้อใหญ่
2. การสอบจะเป็นแบบปฏิบัติต่อหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เน้นการใช้งานได้จริง
3. โจทย์คำถามเป็นภาษาอังกฤษทุกเวอร์ชั่น และมีโจทย์ภาษาไทยเมนูภาษาอังกฤษเฉพาะโปรแกรม MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint
4. โจทย์ข้อสอบเป็นลักษณะการสุ่ม (Random)
5. การสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
6. เมื่อทำการสอบเสร็จสมบูรณ์จะได้รับผลสอบทันที
  We Are Link :
Contact :

@พัฒนาโดย นายธีรศักดิ์ พาโคกทม นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลััยมหาสารคาม