หน้าหลัก เกี่ยวกับศูนย์อบรม MOS กำหนดการอบรม ข้อมูลโครงการ MOS ข้อมูลโครงการ Adobe ลงทะเบียน ใบประกาศนียบัตร หลักสูตรฝึกอบรม เอกสารอบรม ติดต่อเรา
   
about
สถานที่จัดอบรมและสอบ
     1.คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

          -ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ AccBiz301
          -ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ AccBiz302
          -ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ AccBiz303
          -ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ AccBiz304
          -ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ AccBiz308


     2.สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

         -ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B314
         -ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B315
         -ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B414
         -ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B415

  We Are Link :
Contact :

@พัฒนาโดย นายธีรศักดิ์ พาโคกทม นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลััยมหาสารคาม