รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา รายวิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 1 (Project 1)
ลำดับ เรื่อง ผู้ศึกษา รหัส ห้อง อาจารย์ที่ปรึกษา
10 โครงสร้างข้อมูล นางสาวจุรีรัตน์ บำรุงจิตร 47010979113 คธ 10 จศ 181 อ.ชาญชัย  ศุภอรรถกร
17 ภาษาอังกฤษ นางสาวนัยนา ชินสิทธิ์ 47010979121 คธ 10 จศ 181 อ.ประทานพร  พิริยะกุล
14 สร้างเครือข่าย  Wireless Lan และแชร์อินเตอร์เน็ตแบบ Ad-hoc บน Windows XP  Profressional นางสาวพัชรีญาพร  บุตรหลอด 47010979131 คธ 10 จศ 181 อ.มณีรัตน์  ศรีบุรินทร์
13 Animation Cartoon  No serious  Online นางสาวภัชริยากรณ์  ศรีเลิศ 47010979228 คธ 10 จศ 182 อ.ประภาภรณ์  ชุบสุวรรณ
11 การเขียนเกมด้วย Direct X นายฐาปกรณ์  บุญสุวรรณ 47010979209 คธ 10 จศ 182 อ.ชัยวัฒน์  สุภัควรกุล
2 การขายเครื่องสำอางค์ ออนไลน์ ของร้านธนิดา นางสาวสุดา สุพรรณคำ 47010979242 คธ 10 จศ 182 อ.จตุรงค์  แสงอรุณ
1 การขายโทรศัพท์มือถือ ออนไลน์ ของร้าน NFP Phone นางสาวอาภาพร นามพิลา 47010979247 คธ 10 จศ 182 อ.ชัยวัฒน์ เนียมนาค
25 การพัฒนาบุคลิกผู้นำและนักบริหาร นางสาวสร้อยสุดา วงจำปา 47010979238 คธ 10 จศ 182 อ.อัครเดช  ฉวีรักษ์
9 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ นางสาววิมาลา ชีชายนต์ 47010979234 คธ 10 จศ 182 อ.ประภาภรณ์  ชุบสุวรรณ
10 การสร้างการ์ตูน Animation  เรื่อง หนูหิ่นอินเตอร์ นายณัฐพลศ์  พุทธลา 47010979210 คธ 10 จศ 182 อ.ศิริลักษณ์  ไกยวินิจ
14 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ นายวีรชน แย้มโกสุมภ์ 47010979235 คธ 10 จศ 182 อ.จตุรงค์  แสงอรุณ
3 ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรประจำบ้าน (ร้านมั่นยืน) นายปฐมพงศ์ เตยแก้ว 47010979222 คธ 10 จศ 182 อ.ชัยวัฒน์ เนียมนาค
22 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตกับการศึกษา นางสาวอัจฉรา เสนาคำ 47010978118 คธ 10 จศ 81 อ.ชัยวัฒน์  สุภัควรกุล
21 โปรแกรม Adobe Premiere Pro นางสาวมนฤดี  เพ็งอารีย์ 47010978110 คธ 10 จศ 81 อ.จตุรงค์  แสงอรุณ
15 กรณีศึกษาการทำงานร่วมกันของ Firewall บน  Linux Red hat 9.0 และ บน Windows server 2003 นายนัตพงษ์  พิลาป 47010978126 คธ 10 จศ 81 อ.จตุรงค์  แสงอรุณ
15 กรณีศึกษาการทำงานร่วมกันของ Firewall บน  Linux Red hat 9.0 และ บน Windows server 2004 นายชรันทร์  เอกวาษา 47010978137 คธ 10 จศ 81 อ.จตุรงค์  แสงอรุณ
15 การค้าอิเล็กทรอนิกส์ นางสาวจันทร์จิรา ฝัดวิเศษ 47010978135 คธ 10 จศ 81 อ.ชัยวัฒน์ เนียมนาค
6 การซื้อขายสินค้าบน Internet ของร้านมินิมาร์ท นางสาวจุฑารัตน์ พันสวัสดิ์ 47010978136 คธ 10 จศ 81 อ.ชัยวัฒน์ เนียมนาค
9 การติดตั้ง Wireless Lan  และการรักษาความปลอดภัย ( หน้าตึกคณะการบัญชีและการจัดการ ที่ตั้งเดิม) นายสัมฤทธิ์  หงสากล 47010978158 คธ 10 จศ 81 อ.มณีรัตน์  ศรีบุรินทร์
2 การ์ตูนเอนิเมชั่นนิทานอีสปผ่านเครื่ออินเตอร์เน็ต นางสาวจุฑารัตน์  ทันพครม 47010978103 คธ 10 จศ 81 อ.ประภาภรณ์  ชุบสุวรรณ
1 การทำคอมพิวเตอร์เสมือน Vmware workstation 4.5 บนระบบปฎิบัติการ Readhat Enterpris Linux 4 Advance Server นายโกวิท  จันทร์โสภา 47010978119 คธ 10 จศ 81 อ.จตุรงค์  แสงอรุณ
3 ท่องโลกวิทยาศาสตร์ในร่างกายมนุษย์โดยใช้ภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ ผ่านเว็บไซต์ นางสาวศุภิสรา  พะชะ 47010978157 คธ 10 จศ 81 อ.ศิริลักษณ์  ไกยวินิจ
20 ธุรกิจการตลาด นางสาวหนึ่งนภา พระโพธิ์ 47010978116 คธ 10 จศ 81 อ.ศิริลักษณ์  ไกยวินิจ
5 ระบบการซื้อ-ขายสินค้า นางสาวกนกพร เข็มหมื่นไวย 47010978132 คธ 10 จศ 81 อ.จตุรงค์  แสงอรุณ
4 สื่อโฆษณาแค็ตตาล็อกสินค้า  3 มิติ ผ่านอินเตอร์เน็ต นางสาวนิภาพร  โคตรทิพย์ 470109781 คธ 10 จศ 81 อ.ชัยวัฒน์  สุภัควรกุล
4 สื่อโฆษณาแค็ตตาล็อกสินค้า  3 มิติ ผ่านอินเตอร์เน็ต นางสาววิไลลักษณ์  บุญมาใส 470109781 คธ 10 จศ 81 อ.ชัยวัฒน์  สุภัควรกุล
4 Business Finance ผ่านทางเครื่อข่าย นางสาวรัชนีพร เถื่อนตินกง  47010978251 คธ 10 จศ 82 อ.อัครเดช  ฉวีรักษ์
4 Business Finance ผ่านทางเครื่อข่าย นางสาววาสนา คำวิเศษ 47010978253 คธ 10 จศ 82 อ.อัครเดช  ฉวีรักษ์
7 การ์ตูนเอิเมชั่น 2 มิติ และ 3 มิติ ผ่านเว็บไซต์ นายเอกชัย  อ่อนคำ   คธ 10 จศ 82 อ.รัตนาวดี  สนธิประสาท
7 การ์ตูนเอิเมชั่น 2 มิติ และ 3 มิติ ผ่านเว็บไซต์ นายพรเทพ  พลนาคู   คธ 10 จศ 82 อ.รัตนาวดี  สนธิประสาท
12 การทำ NAT บน Linux Enterprise4 Advance  Server โรงเรียนกันทรวิชัย นายภูมินทร์  ปัจจัย 47010978249 คธ 10 จศ 82 อ.มณีรัตน์  ศรีบุรินทร์
9 การทำการ์ตูนเอนิเมชั่น  3 มิติ นายสมพงค์  คำมุงคุณ 47010978230 คธ 10 จศ 82 อ.ประภาภรณ์  ชุบสุวรรณ
10 การสร้างการ์ตูน Animation  เรื่อง หนูหิ่นอินเตอร์ นายประเทือง  สายหยุด 47010978244 คธ 10 จศ 82 อ.ศิริลักษณ์  ไกยวินิจ
8 นิทานการ์ตูนเอนิเมชั่นและเกมผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต นางสาวจุรีภรณ์  โขนัง 47010978235 คธ 10 จศ 82 อ.รัตนาวดี  สนธิประสาท
8 นิทานการ์ตูนเอนิเมชั่นและเกมผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต นางสาวชลธิชา  การถาง 47010978236 คธ 10 จศ 82 อ.รัตนาวดี   สิทธิประสาท
6 นิทานการ์ตูนเอนิเมชั่นผ่านระบบเครือข่ายยอินเตอร์เน็ต นางสาวปรญา  วรฉัตร 47010978217 คธ 10 จศ 82 อ.รัตนาวดี  สนธิประสาท
16 หลักการจัดการ นายธีรเมธ จันทวะฤทธิ์ 47010978223 คธ 10 จศ 82 อ.อัครเดช  ฉวีรักษ์
18 Squid Proxy  Ser บนระบบปฏิบัติการ FreeBSD นางสาวตติยาภรณ์  ชุมดง 47010978344 คธ 10 จศ 83 อ.จตุรงค์  แสงอรุณ
11 VPN Gateway และ Remote Access Policy บน Microsoft Windows Server 2003 นางสาวมณีรัตน์  อุปพงษ์ 47010978355 คธ 10 จศ 83 อ.มณีรัตน์  ศรีบุรินทร์
17 การใช้เครื่อง PC เป็น Rounter ในระบบเครือยข่าย นางสาวจิตลดา  จงกล 47010978340 คธ 10 จศ 83 อ.ชัยวัฒน์  เนียมนาค
17 การใช้เครื่อง PC เป็น Rounter ในระบบเครือยข่าย นางสาวณัฐธิดา  พลรัมย์ 47010978343 คธ 10 จศ 83 อ.ชัยวัฒน์  เนียมนาค
5 การใช้โปรแกรม Flash Mx2004 นางสาวไพรวัลย์  วรรณวงษ์ 47010978309 คธ 10 จศ 83 อ.รัตนาวดี สนธิประสาท
24 การใช้โปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX 2004 นางสาวศศิธร  จันท์วิภาค 47010978312 คธ 10 จศ 83 อ.จตุรงค์  แสงอรุณ
6 การใช้โปรแกรม Namo WebEditor นางสาววาสนา  บุบผามาตานัง 47010978311 คธ 10 จศ 83 อ.รัตนาวดี สนธิประสาท
10 การจัดการเครือข่ายภายในองคืกรด้วยระบบปฎิบัติการ  FreeBSD นางสาวนภาภร  วรรณสุทธิ์ 47010978346 คธ 10 จศ 83 อ.จตุรงค์  แสงอรุณ
10 การจัดการเครือข่ายภายในองคืกรด้วยระบบปฎิบัติการ  FreeBSD นางสาวพันธ์นิภา  บุญแสนรัน 47010978353 คธ 10 จศ 83 อ.จตุรงค์  แสงอรุณ
14 การ์ตูนเอนิเมชั่น  เรื่อง ไฮโซบ้านนอก นายกัมปนาท  เสนานันท์ 47010978337 คธ 10 จศ 83 อ.ประภาภรณ์  ชุบสุวรรณ
5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่ายตอมพิวเตอร์โรงเรียนศรีสุขวิทยาคม  จังหวัดสุรินทร์ นางสาวสาวิตรี  ศรีโกตะเพชร 47010978357 คธ 10 จศ 83 อ.ชัยวัฒน์  เนียมนาค
2 การสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ด้วยการ์ตูน Animation 2D นายจักรี  เกิดสนอง 47010978327 คธ 10 จศ 83 อ.ศิริลักษณ์  ไกยวินิจ
3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารรักษ์ไทย) นางสาวธารา  ราชาวัง 47010978304 คธ 10 จศ 83 อ.ชัยวัฒน์  สุภัควรกุล
23 ภาษา C เบื้องต้น นายณัฐพงศ์  บัวรัตน์  47010978324 คธ 10 จศ 83 อ.ชาญชัย  ศุภอรรถกร
5 มัลติมีเดียบนเว็บ นายอานนท์  ทองทิพย์ 47010978321 คธ 10 จศ 83 อ.ประทานพร  พิริยะกุล
8 ระบบฐานข้อมูล นางสาวประภัสสร กองทอง 47010978350 คธ 10 จศ 83 อ.ประภาภรณ์  ชุบสุวรรณ
18 Squid Proxy  Ser บนระบบปฏิบัติการ FreeBSD นางสาวหนูพิส  จันทะน้อย 47010978316 คธ 10 จศ 83  อ.จตุรงค์  แสงอรุณ
1  web Base Instruction เรื่อง PHPNuke ด้วย PHPNuke นางสาวพิชานันท์  จงใจสิทธิ์ 47010978408 คธ 10 จศ 84 อ.ชาญชัย  ศุภอรรถกร
18 Learning Content Management System(LCMS) เพื่อการศึกษา นางสาวอภิญญา  พลอาสา 47010978416 คธ 10 จศ 84 อ.ชัยวัฒน์ เนียมนาค
13 เครือข่าย ATM นายนิพนธ์  สีหะคลัง 47010978447 คธ 10 จศ 84 อ.มณีรัตน์  ศรีบุรินทร์
13 การเขียนเว็บไซด์ด้วยภาษา JSP นางสาวชณุตพร ทับทิมหิน 47010978441 คธ 10 จศ 84 อ.จตุรงค์  แสงอรุณ
7 การจัดการ E-Commerce ด้วย CMS OSCommerce นางสาวจิระนันท์ วงษ์ขันธ์ 47010978424 คธ 10 จศ 84 อ.ชัยวัฒน์ เนียมนาค
12 การจัดการE-Learning ด้วยระบบ LCMS(Learning Content Management System) นางสาวเบญจวรรณ น้อยเล็ก 47010978406 คธ 10 จศ 84 อ.ชัยวัฒน์ เนียมนาค
12 การจัดการE-Learning ด้วยระบบ LCMS(Learning Content Management System) นางสาวสุนิสา วงษ์วิลาศ 47010978414 คธ 10 จศ 84 อ.ชัยวัฒน์ เนียมนาค
12 การทำ NAT บน Linux Enterprise4 Advance  Server โรงเรียนกันทรวิชัย นายวีระพงษ์  สีดา 47010978454 คธ 10 จศ 84 อ.มณีรัตน์  ศรีบุรินทร์
16 การรักษาความปลอดภัยเครือข่ายไวร์เลสแลนด้วยคุณสมบัติของเอ็กเซสพอยน์และวินโดว์ไฟวอลล์ นางสาวกาญจนา  แก่นภักดี 47010978437 คธ 10 จศ 84 อ.มณีรัตน์  ศรีบุรินทร์
16 การรักษาความปลอดภัยเครือข่ายไวร์เลสแลนด้วยคุณสมบัติของเอ็กเซสพอยน์และวินโดว์ไฟวอลล์ นางสาวสุทธิลดา  แก้วบุรี 47010978427 คธ 10 จศ 84 อ.มณีรัตน์  ศรีบุรินทร์
19 การสอนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น นายชัยบัญชา  เทีบยแสง 47010978442 คธ 10 จศ 84 อ.ชัยวัฒน์  สุภัควรกุล
5 มัลติมีเดียบนเว็บ นางสาวลินดา  มณฑาทิพย์ 47010978410 คธ 10 จศ 84 อ.ประทานพร  พิริยะกุล
8 Soft were Tiimer Internet café นายโสภณ  วรรณจักร์ 47010978558 คธ 10 จศ 85 อ.ชัยวัฒน์  เนียมนาค
11 VPN Gateway และ Remote Access Policy บน Microsoft Windows Server 2004 นางสาวผกามาศ  บุญเลิศ 47010978543 คธ 10 จศ 85 อ.มณีรัตน์  ศรีบุรินทร์
9 การทำการ์ตูนเอนิเมชั่น  3 มิติ นางสาวประภาพร  ผิวขำ 47010978524 คธ 10 จศ 85 อ.ประภาภรณ์  ชุบสุวรรณ
3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม นางสาวเกวลี  นระการ 47010978536 คธ 10 จศ 85 อ.ชัยวัฒน์  เนียมนาค
11 ระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ นายสุรพล พวงจันทร์ 47010978531 คธ 10 จศ 85 อ.รัตนาวดี สนธิประสาท
4 ระบบจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์บนเว็บไซด์ นายภูวดล โยประทุม 47010978522 คธ 10 จศ 85 อ.รัตนาวดี สนธิประสาท
7 Linux PC Router (Linux Redhat 9.0) นายวิริยะ  สิงหะสุริยะ 47010978638 คธ 10 จศ 86 อ.จตุรงค์  แสงอรุณ
7 การจัดการบริหารองค์กร(Orgazation Management) นางสาวนันทกานต์  สุระ 47010978613 คธ 10 จศ 86 อ.อัครเดช  ฉวีรักษ์
12 การ์ตูนเอนิเมชั่นผ่านอินเติร์เน็ตเรื่องบ้านแสนสุข นางสาวนิพาภรณ์  แสงโทโพธิ์ 47010978614 คธ 10 จศ 86 อ.ประภาภรณ์  ชุบสุวรรณ
2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย จ. ร้อยเอ็ด นางสาวปราณี  เมฆพัด 47010978620 คธ 10 จศ 86 อ.ชัยวัฒน์  เนียมนาค
4 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกองพันทหารม้าที่ 21 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจ.ร้อยเอ็ด นางสุธิดารัตน์  ชาวชายโขง 47010978648 คธ 10 จศ 86 อ.ชัยวัฒน์  เนียมนาค
1 ภาพการ์ตูน Animation เรื่อง Harrt Potter  Version 3 D นางสาวสิทธิชน  จุลรังศรี 47010978646 คธ 10 จศ 86 อ.ประภาภรณ์  ชุบสุวรรณ
6 ระบบการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้แบบรวมศูนย์ของคณะการบัญชีและการจัดการ (LDAP SERVER) นางสาวเกษแก้ว  พานสิงห์ 47010978602 คธ 10 จศ 86 อ.ชัยวัฒน์  เนียมนาค
1 ภาพการ์ตูน Animation เรื่อง Harrt Potter  Version 3 D นางสาวโสธรินทร์  ตรีสูนย์ 47010979245 คธ 10 จศ182 อ.ประภาภรณ์  ชุบสุวรรณ
6 นิทานการ์ตูนเอนิเมชั่นผ่านระบบเครือข่ายยอินเตอร์เน็ต นางสาวครุณี  วินธิมา 47010978203 คธ 10 จส 82 อ.รัตนาวดี  สนธิประสาท
4 เว็บไซต์โรงเรียนนากอกวิทยาคาร นายประทักษ์  พรมไตร 47030970054 คธ 10 อด อ.ศิริลักษณ์  ไกยวินิจ
6 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ของบริษัท ซารินน่า ทัวร์ นางสาวแววดาว  บุญดนรัตน์ 47030970037 คธ 10 อด อ.ชัยวัฒน์  เนียมนาค
2 เว็บไซต์สมาคมวิทยุสมัครเล่มจังหวัดอุดรธานี (HS4AU) นางสาวนรินทร  สิมทิพลา 47030978113 คธ 10 อด อ.ยงยุทธ รัชตเวชกุล
13 เว็บดูแลเด็กลูกการประยุกต์ใช้กล้องเว็บแคม  อนุบาลอาภาพัชร นางสาวงจรรยารัตน์  สิทธิศรี 47030978103 คธ 10 อด อ.ชาญชัย  ศุภอรรถกร
9 การจองโต๊ะจีนและโต๊ะอาหารร้านโถยี จ. อุดรธานี ผ่านอินเตอร์เน็ต นางสานิภาพร  ทัพเจริญ 47030970040 คธ 10 อด อ.ชัยวัฒน์  เนียมนาค
10 การ์ตูนเอนิเมชั่นบนเครือข่าย เรื่อง เครยอน ชินจังจอมแก่น นางสาวอำภา  คำภูเวียง 47030970052 คธ 10 อด อ.ศิริลักษณ์  ไกยวินิจ
8 การ์ตูนเอนิเมชั่นบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  เรื่องหมูน้อยขี้หวง,หมีน้อยอวดเก่ง,กระต่ายตำข้าว นางสาววิภาภรณ์  รัตนอนันต์ 47030970039 คธ 10 อด อ.ประภาภรณ์  ชุบสุวรรณ
3 นิทานอีสป นายธนัดชัย  ไวสูงเนิน 47030978114 คธ 10 อด อ.ประภาภรณ์  ชุบสุวรรณ
12 ระบบเช่ารถ  ร้านวนัยา คาร์เร้นท์ นางสาวสิริรัตยน์  จิตนาม 47030978101 คธ 10 อด อ.ขจิต  ก้อนทอง
14 ระบบการจัดจำหน่ายสินค้าของร้าน DS computer นางสาวประภัสสร  แฟมไธสง 47030978108 คธ 10 อด อ.ชาญชัย  ศุภอรรถกร
15 ระบบการวางแผนการเจาะบ่อบาดาลของส่วนราชการ  ศูนย์ทรัพยากรน้ฎบาดาล ภาค 9 อุดรธานี นางสาวจุรีย์ภรณ์  โยจำปา 47030978104 คธ 10 อด อ.มณีรัตน์  ศรีบุรินทร์
7 ระบบงานุรการสำนักงานที่ว่าการอำเภอน้ำโสม จ.อุดรานี นางสาวดาวใจ  จันทะ 47030970038 คธ 10 อด อ.มณีรัตน์  ศรีบุรินทร์
11 ระบบบัญชีร้าน Feverythai.com นางสาววารุณี  เหล่าจันอัน 47030970053 คธ 10 อด อ.ขจิต  ก้อนทอง
5 ระบบวิทยุผ่านอินเตอร์เน็ต นางสาวศิริวรรณ  ซาเชียงขวาง 47030970033 คธ 10 อด อ.มณีรัตน์  ศรีบุรินทร์
1 ระบบสหกรณ์โคนมวารชภูมิ นางสาวสาธิตา  สารธะวงศ์ 47030978111 คธ 10 อด อ.ยงยุทธ รัชตเวชกุล
22 เว็บไซต์โรงพยาบาลปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด นางสาวบังอร   จันทลือ 47010979126 คธ10จศ181 อ.ชาญชัย  ศุภอรรกร
23 เว็บไซต์โรงพิมพ์ (Online) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวนิตยา    พัฒนโพธิ์ 47010979122 คธ10จศ181 อ.ประภาภรณ์  ชุบสุวรรณ
23 เว็บไซต์โรงพิมพ์ (Online) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวอรนุช   ปะสีระตา 47010979104 คธ10จศ181 อ.ประภาภรณ์  ชุบสุวรรณ
9 เว็บไซต์การซื้อขายผ้าไหมออนไลน์ ร้านผ้าไหมสุมาลี นางสาวเบญจมาศ  เวียกไสง 47010979127 คธ10จศ181 อ.ขจิต  ก้อนทอง
9 เว็บไซต์การซื้อขายผ้าไหมออนไลน์ ร้านผ้าไหมสุมาลี นางสาวสะรินยา    เทียบพิมพ์ 47010979144 คธ10จศ181 อ.ขจิต  ก้อนทอง
17 เว็บไซต์ประเพณีอีสาน นางสาวดวงใจ   จำลองเพ็ง 47010979116 คธ10จศ181 อ.ชาญชัย  ศุภอรรกร
17 การจองตั๋วออนไลน์โรงหนังแสงเจริญรามา นางสาวพจนา  เพียงเกษ 47010979129 คธ10จศ181 อ.ชาญชัย  ศุภอรรถกร
83 ระบบการซื้อ-ขายหนังสือของศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายอุทัย   ศรีประดู่ 47010979154 คธ10จศ181 อ.ชัยวัฒน์  สุภัควรกุล
64 ระบบงานของคลินิกหมอปริญญา อ.พยัฆภูมิสัย จ.มหาสารคาม นางสาวสมลักษณ์   แซ่เล้า 47010979143 คธ10จศ181 อ.ขจิต  ก้อนทอง
64 ระบบงานของคลินิกหมอปริญญา อ.พยัฆภูมิสัย จ.มหาสารคาม   47010979149 คธ10จศ181 อ.ขจิต  ก้อนทอง
2 ระบบจัดการข้อมูลการเดินรถ บริษัท สหยานยนต์อิสาร(2514) จำกัด นายชัชวาล  พลพุทธา 47010979114 คธ10จศ181 อ.ยงยุทธ  รัชตเวชกุล
2 ระบบจัดการข้อมูลการเดินรถ บริษัท สหยานยนต์อิสาร(2514) จำกัด นายนคร  นุริตมนต์ 47010979118 คธ10จศ181 อ.ยงยุทธ  รัชตเวชกุล
14 ระบบซ่อมบำรุง งานยานยนต์ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) นางสาวนิศากร  พามนตรี 47010979125 คธ10จศ181 อ.ยงยุทธ  รัชตเวชกุล
61 ศักดิ์บัญญัติฉบับราชบัณฑิตยสถาน Mobile Edition (Royal dictionary ME) นายเทพ   นัยนานนท์ 4610979655 คธ10จศ181 อ.ยงยุทธ  รัชตเวชกุล
63 Application คิดค่าตอบแทนเงินเวรและตารางเวรโรงพยาบาลอำเภอปทุมรัตน์ นายธีรศักดิ์   พาโคกทม 47010979212 คธ10จศ182 อ.ยงยุทธ  รัชตเวชกุล
3 MSU LDC English Aelievement Test online (ศูนย์พัฒนาภาษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) นายพงษ์พันธ์  ซุยโพธิ์น้อย 47010979223 คธ10จศ182 อ.ยงยุทธ  รัชตเวชกุล
22 เว็บไซต์โรงพยาบาลปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด นางสาวสุกัญญา   นาคขุนทด 47010979241 คธ10จศ182 อ.ชาญชัย  ศุภอรรกร
17 เว็บไซต์ประเพณีอีสาน นางสาวอ้อยตาล   พละเอ็น 47010979246 คธ10จศ182 อ.ชาญชัย  ศุภอรรกร
52 เว็บไซต์หมอลำคณะน้องใหม่เมืองชุมแพ นางสาวนวพร    ศรีม่วง 47010979232 คธ10จศ182 อ.ชาญชัย  ศุภอรรกร
52 เว็บไซต์หมอลำคณะน้องใหม่เมืองชุมแพ นายพรศักดิ์  อินทะไชย 47010979225 คธ10จศ182 อ.ชาญชัย  ศุภอรรกร
4 จองตั๋วออนไลน์โรงภาพยนตร์ prince cineplex นายนคเรศ   คำผุย 47010979213 คธ10จศ182 อ.รัตนาวดี   สิทธิประสาท
75 ระบบซื้อ -ขายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์  ร้านอีสานประดับยนต์ นางสาวศิรินภา   ยุทธเนตร 47010979236 คธ10จศ182 อ.ประทานพร  พิริยะกุล
75 ระบบซื้อ -ขายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์  ร้านอีสานประดับยนต์ นายสมเดช   ศิโร 47010979237 คธ10จศ182 อ.ประทานพร  พิริยะกุล
72 ระบบร้านอาหารต้นคูณ นางสาวจิระณี   ยืนยั่ง 47010979207 คธ10จศ182 อ.ขจิต  ก้อนทอง
10 เว็บไซต์เกมส์ออนไลน์มหาสนุก นางสาวพรพรรณ  ดวงตาผา 47010978147 คธ10จศ81 อ.รัตนาวดี   สิทธิประสาท
51 เว็บไซต์แสดงผลิตภัณฑ์ของเครือข่ายผลิตภัณฑ์รักไทย จ.อุดรธานี นางสาวดาวเรือง  ไชยมาตย์ 47010978139 คธ10จศ81 อ.ขจิต  ก้อนทอง
26 เว็บไซต์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวเยาวลักษณ์   เมืองโคตร 47010978129 คธ10จศ81 อ.ชาญชัย  ศุภอรรถกร
34 เว็บไซต์โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม นางสาววิไลวรรณ   โพธิ์ผาง 47010978155 คธ10จศ81 อ.ศิริลักษณ์  ไกยวินิจ
37 เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง นางสาวอัญชุลี  คำศรีทา 47010978131 คธ10จศ81 อ.อัครเดช  ฉวีรักษ์
38 เว็บไซต์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม นางสาวเพ็ญนภา  อันสน 47010978109 คธ10จศ81 อ.อัครเดช  ฉวีรักษ์
40 เว็บไซต์โรงเรียนหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา นางสาวมลธุดา  ทิพย์กัณฑ์ 47010978151 คธ10จศ81 อ.รัตนาวดี   สิทธิประสาท
14 เว็บไซต์จัเก็บข้อมูลและนำเสนอข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำบล นางสาวปิยธิดา    นาสุริวงษ์ 47010978133 คธ10จศ81 อ.ชัยวัฒน์  เนียมนาค
21 เว็บไซต์ร้านน้อยผ้าลาย นางสาวนิวาส   นันรักษา 47010978106 คธ10จศ81 อ.อัครเดช  ฉวีรักษ์
45 เว็บไซต์สถานีวิทยุชุมชน FM 103.5MHz. บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต นางสาวเพียงเพ็ญ    มโณศรี 47010978149 คธ10จศ81 อ.จตุรงค์  แสงอรุณ
47 เว็บไซต์สหกรณ์การเกษตร อ.วาปีปทุม นางสาวเกษนภา   เพชรน้อย 47010978134 คธ10จศ81 อ.มณีรัตน์  ศรีบุรินทร์
55 เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง   จังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวสมหมาย  ธรรมศิลป์ 47010978113 คธ10จศ81 อ.จตุรงค์  แสงอรุณ
57 เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง  อ.อุบลรัตน์  จ.ขอนแก่น นางสาวนันทิดา  คลังกลาง    47010978142 คธ10จศ81 อ.ศิริลักษณ์  ไกยวินิจ
58 เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า กิ่งอ.เชียงขวัญ  จ.ร้อยเอ็ด นางสาววรชิราภรณ์   แก้วกาหลง 47010978153 คธ10จศ81 อ.ยงยุทธ  รัชตเวชกุล
59 เว็บไซต์อำเภอยางสีสุราช นางสาวพรธิดา  เวชพิทักษ์ 47010978108 คธ10จศ81 อ.รัตนาวดี   สิทธิประสาท
60 เว็บไซต์อำเภอศรีสมเด็จ นางสาววรรณวดี  เทพสิริย์ 47010978111 คธ10จศ81 อ.มณีรัตน์  ศรีบุรินทร์
7 ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลอีง่องผ่านInternet นางสาวสุภาพร   พลศรี 47010978115 คธ10จศ81 อ.ศิริลักษณ์  ไกยวินิจ
61 ระบบการบริหารพัสดุ แผนกพัสดุ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตรจังหวัดมหาสารคาม นายภิรมย์ สุวรรณศรี 47010978150 คธ10จศ81 อ.ประภาภรณ์  ชุบสุวรรณ
59 ระบบการรับสมัครงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต นางสาวรัชชุดา  พิลาวัน  47010978152 คธ10จศ81 อ.รัตนาวดี  สนธิประสาท
58 ระบบการลงทะเบียนเรียนและแสดงผลการเรียนผ่านเทคโนโลยี นางสาวเจวารินทร์  สร้องพวง 47010978122 คธ10จศ81 อ.ชัยวัฒน์  เนียมนาค
58 ระบบการลงทะเบียนเรียนและแสดงผลการเรียนผ่านเทคโนโลยี นางสาวอภันตรี  สร้อยพวง 47010978222 คธ10จศ81 อ.ชัยวัฒน์  เนียมนาค
41 ระบบงานการจัดตารางสอบโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ สำหรับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะการบัญชีและการจัดการ นายธีรพัฒน์  บวรกิจวัฒนะ 47010979553 คธ10จศ81 อ.ประภาภรณ์  ชุบสุวรรณ
56 ระบบงานซื้อขายสินค้าร้านอุดมสุขวัสดุก่อสร้าง นางสาวพัชรินทร์  ไชยมูล 47010978148 คธ10จศ81 อ.ประทานพร  พิริยะกุล
57 ระบบงานร้านขายสินค้า นายอดิศักดิ์  สุทธสงค์ 47010978125 คธ10จศ81 อ.ขจิต  ก้อนทอง
78 ระบบจัดการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามผ่าน Internet นายชาญยุทธ   ภูมิพฤกษื 47010978120 คธ10จศ81 อ.ประภาภรณ์  ชุบสุวรรณ
35 ระบบฐานข้อมูลพระราชบัญญัติควบคุมอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลสีแก้ว นางสาววารีภรณ์  เข็มอ่อน 47010978154 คธ10จศ81 อ.ศิริลักษณ์  ไกยวินิจ
37 ระบบบันทึกเวลาการทำงานโดยใช้สมาร์ทการ์ด นายสุวิทย์  ทัพสุริย์    คธ10จศ81 อ.มณีรัตน์  ศรีบุรินทร์
84 ระบบลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ดรงเรียนหนองบุญนากพิทยาคม นางสาวทิพย์วิมล  พิมายนอก 47010978140 คธ10จศ81 อ.ชัยวัฒน์  สุภัควรกุล
24 ระบบสมัครและลงทะเบียนเรียนสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1 ขอนแก่น-เลย วิทยาเขตอาชีวศึกษาขอนแก่น นางสาวคณิตตา  คลังทอง 47010978102 คธ10จศ81 อ.รัตนาวดี  สนธิประสาท
8 ระบบห้องสมุดออนไลน์โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน จังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวสาวิตรี   อารมณ์เอื้อ 4701097114 คธ10จศ81 อ.รัตนาวดี   สิทธิประสาท
60 ระบบหอพักทรัพย์มงคล นายสุรศักดิ์  พาโนมัย 47010978124 คธ10จศ81 อ.ประทานพร  พิริยะกุล
36 เว็บไซต์โรงเรียนโนนท่อนวิทยาคม นายศักดิ์สิทธิ์   ฤทธิยงค์ 47010978255 คธ10จศ82 อ.ชัยวัฒน์  สุภัควรกุล
29 เว็บไซต์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ นายคมสันต์   วัชระกวีศิลป์ 47010978233 คธ10จศ82 อ.ชัยวัฒน์  สุภัควรกุล
39 เว็บไซต์โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา นางสาวจารุวรรณ   คนไว 47010978234 คธ10จศ82 อ.อัครเดช  ฉวีรักษ์
39 เว็บไซต์โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา นางสาววันทนีย์   ดีโก๋ 47010978211 คธ10จศ82 อ.อัครเดช  ฉวีรักษ์
13 เว็บไซต์ขายเตาถ่าน นางสาวศรัญญา   แก้วภมร 47010978212 คธ10จศ82 อ.ชัยวัฒน์  สุภัควรกุล
31 เว็บไซต์ขายสินค้าและระบบคลังสินค้า บริษัท เอส.เจ.เมคคานิค จำกัด นางสาวสุจิตรา  อุทัยแพน 47010978205 คธ10จศ82 อ.มณีรัตน์  ศรีบุรินทร์
31 เว็บไซต์ขายสินค้าและระบบคลังสินค้า บริษัท เอส.เจ.เมคคานิค จำกัด นางสาวสุวรรณี  อันทะปัญญา 47010978215 คธ10จศ82 อ.มณีรัตน์  ศรีบุรินทร์
42 เว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม นางสาวนงลักษณ์  ผิวยะเมือง 47010978240 คธ10จศ82 อ.ยงยุทธ  รัชตเวชกุล
54 เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน นางสาวกฤษดารัตน์   งิมขุนทด 47010978201 คธ10จศ82 อ.ประทานพร  พิริยะกุล
62 ระบบการเบิกพัสดุสินค้าคงคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น นางสาวพรไพรริน   พรมชุม 47010978246 คธ10จศ82 อ.ศิริลักษณ์  ไกยวินิจ
62 ระบบการเบิกพัสดุสินค้าคงคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น นางสาวสุนิสา   เนติวัชรเวช 47010978257 คธ10จศ82 อ.ประทานพร  พิริยะกุล
71 ระบบการจัดการฐานข้อมูลวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัยผ่านเว็บไซต์ นายวีรพงษ์  สิทธิสาร 47010978254 คธ10จศ82 อ.ชาญชัย  ศุภอรรถกร
5 ระบบการซื้อขายหนังสือผ่านอินเตอร์เน็ต (e-commerce) นายประพันธ์ศักดิ์   พลเยี่ยม 47010978225 คธ10จศ82 อ.รัตนาวดี   สิทธิประสาท
25 ระบบคลังสินค้า นางสาวเกศสุดา มุ่งงาม 47010978227 คธ10จศ82 อ.ขจิต  ก้อนทอง
6 ระบบงานจัดตารางเรียนตารางสอนและการใช้ห้อง คณะการบัญชีและการจัดการ นายกฤษฎา  สุภารัตน์ 47010978231 คธ10จศ82 อ.ยงยุทธ  รัชตเวชกุล
85 ระบบงานบุคลากรสาธารณสุขอำเภอเมือง จ.มหาสารคาม นางสาวนันธิดา   พงศ์สระพัง 47010978241 คธ10จศ82 อ.ประภาภรณ์  ชุบสุวรรณ
34 ระบบซื้อ-ขายสินค้าและสินค้าคงคลังร้านขายยาเภสัชอดิศักดิ์ นางสาวจนิตา  อุดนอก 47010978202 คธ10จศ82 อ.มณีรัตน์  ศรีบุรินทร์
34 ระบบซื้อ-ขายสินค้าและสินค้าคงคลังร้านขายยาเภสัชอดิศักดิ์ นางสาวอาภัสราภรณ์ กำลังทวี 47010978218 คธ10จศ82 อ.มณีรัตน์  ศรีบุรินทร์
76 ระบบซื้อขายสินค้าร้านอ๊อดซุปเปอร์มาร์เก็ต นางสาวราตรี   อัตรา 47010978210 คธ10จศ82 อ.ประทานพร  พิริยะกุล
38 ระบบสหการณ์ออมทรัพย์แม่บ้าน (บ้านหนองอีเปี้ย อ.ผาขาว จ.เลย) นางสาวสุวรรณี  แก้วโวหาร 47010978258 คธ10จศ82 อ.รัตนาวดี  สนธิประสาท
8 ระบบห้องสมุดออนไลน์โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน จังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวปัญจพร    เหลือศิริ 47010978207 คธ10จศ82 อ.รัตนาวดี   สิทธิประสาท
68 ศูนย์สาธิตการและกองทุนหมู่บ้าน บ้านแจ่มอารมณื  ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด นางสาวอรพิน   มากสี 47010978260 คธ10จศ82 อ.ประภาภรณ์  ชุบสุวรรณ
1 E-Advertise เขื่อนอุบลรัตน์ นางสาวพัชรี   ฮามป้อ 47010978308 คธ10จศ83 อ.ประภาภรณ์  ชุบสุวรรณ
33 เว็บไซต์โรงเรียนเทคโนโลยีสุรินทรศึกษา นายสันติ  ประดุชชนม์    47010978322 คธ10จศ83 อ.ศิริลักษณ์  ไกยวินิจ
25 เว็บไซต์โรงเรียนกระเทียมวิทยา นางสาวนิตยา   มาลาล้ำ  47010978305 คธ10จศ83 อ.อัครเดช  ฉวีรักษ์
15 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม นางสาวสุกรรยา  ศิริพันธะ 47010978314 คธ10จศ83 อ.ชัยวัฒน์  เนียมนาค
19 เว็บไซต์ร้าน My Friend นางสาวคำเพียร    สระแก้ว 47010978339 คธ10จศ83 อ.ศิริลักษณ์  ไกยวินิจ
50 เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลยางตลาด นางสาวสุวิมล   รัตนแสนวงษ์ 47010978315 คธ10จศ83 อ.มณีรัตน์   ศรีบุรินทร์
49 เว็บไซต์สำนักงานกรมทางหลงชนบทจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวอุมาพร    สรสิทธิ์ 47010978318 คธ10จศ83 อ.ประทานพร  พิริยะกุล
56 เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ นางสาวเบ็ญจมาศ   ตลับทอง 47010978349 คธ10จศ83 อ.อัครเดช  ฉวีรักษ์
55 โปรแกรมระบบจัดการสินค้าคงคลัง ห้างหุ้นส่วนจำกัดหาญพิทักษ์ สรรพศาสตร์ นายเทวิน  ศิริโสม 47010978354 คธ10จศ83 อ.ประทานพร  พิริยะกุล
15 ระบบการจัดการ รับเหมาก่อสร้างบริษัท ก.รุ่งโรจน์ จำกัด นางสาวปาริฉัตร  จันทะเขียง 47010978307 คธ10จศ83 อ.ประภาภรณ์  ชุบสุวรรณ
8 ระบบการซื้อ-ขาย และสินค้าคงคลังของร้าน อ.อะไหล่ยนต์ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ นางสาวอรทัย  พูลเศวตร์ 47010978317 คธ10จศ83 อ.ยงยุทธ  รัชตเวชกุล
79 ระบบการบริหารงานโรงงาน ช่างนกโรงกลึง นางสาวสุธิกา  มงคลพันธ์ 47010978330 คธ10จศ83 อ.ชาญชัย  ศุภอรรถกร
79 ระบบการบริหารงานโรงงาน ช่างนกโรงกลึง นายสุรเชษฐ์   ตั้งทรัพย์สกุล 47010978323 คธ10จศ83 อ.ชาญชัย  ศุภอรรถกร
29 ระบบการลงทะเบียนของโรงเรียนมารีย์บริหารธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต นายปฐมพงษ์  วิบูลย์ศิลป์ 47010978320 คธ10จศ83 อ.ชัยวัฒน์  เนียมนาค
45 ระบบงานซื้อขายสินค้า และสินค้าคงคลังของสหกรณ์การเกษตร อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด นางสาวดวงเดือน  ศักดิ์คำดวง 47010978303 คธ10จศ83 อ.ประภาภรณ์  ชุบสุวรรณ
81 ระบบงานรับจำนำทองของห้างทองแท้เยาวราช อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม นางสาวปิยะพร   นิตยารส 47010978351 คธ10จศ83 อ.ขจิต  ก้อนทอง
80 ระบบจัดการฐานข้อมูลพัสดุและครุภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ นางสาวสโรชา   ตั้งชนะ 47010978313 คธ10จศ83 อ.ประทานพร  พิริยะกุล
53 ระบบจัดการฐานข้อมูลพัสดุและครุภัณฑ์โรงเรียนศรีสุขวิทยาคม จ.สุรินทร์ นางสาวอรุณนี  สมภูงา 47010978362 คธ10จศ83 อ.ชาญชัย  ศุภอรรถกร
41 เว็บไซต์โรงเรียนเหล่าล้อวิทยาคม นายถาวร   สิงห์สนั่น  47010978444 คธ10จศ84 อ.อัครเดช  ฉวีรักษ์
28 เว็บไซต์โรงเรียนขวาไร่ศึกษา จ.มหาสารคาม นางสาวศิรินันธ์  ละอำคา 47010978412 คธ10จศ84 อ.ศิริลักษณ์  ไกยวินิจ
35 เว็บไซต์โรงเรียนนาข่าวิทยาคม นางสาววิลัยรัตน์   แสนบุญศิริ 47010978411 คธ10จศ84 อ.รัตนาวดี   สิทธิประสาท
53 เว็บไซต์ให้บริการพื้นที่บนอินเตอร์เน็ต (Web Hosting) นายศุภวัฒนชัย   ภูดี 47010978431 คธ10จศ84 อ.รัตนาวดี   สิทธิประสาท
53 เว็บไซต์ให้บริการพื้นที่บนอินเตอร์เน็ต (Web Hosting) นายสุนทร  ดอนเขื่อนโสม 47010978422 คธ10จศ84 อ.รัตนาวดี   สิทธิประสาท
11 เว็บไซต์ของกลุ่มสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวแสงดารา    แสนศรี 47010978460 คธ10จศ84 อ.รัตนาวดี   สิทธิประสาท
11 เว็บไซต์ของกลุ่มสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวอรนุช   ขันตีกุล 47010978417 คธ10จศ84 อ.รัตนาวดี   สิทธิประสาท
20 เว็บไซต์ร้าน ฅ.คนตกปลา อ.เมือง จ.มหาสารคาม นายวีระพงษ์      สีดา 47010978454 คธ10จศ84 อ.อัครเดช  ฉวีรักษ์
3 การสั่งจองวีซีดีผ่านระบบออนไลน์(กรณีศึกษาร้าน CD2000) นายวิชัย   เมืองฮามพันธ์ 47010978423 คธ10จศ84 อ.ชัยวัฒน์  เนียมนาค
50 ระบบเวชระเบียนสถานีอนามัยบ้านหนองแสงทุ่ง จ.ร้อยเอ็ด นางสาวเกษรินทร์  พลเยี่ยม 47010978401 คธ10จศ84 อ.ประภาภรณ์  ชุบสุวรรณ
54 ระบบกองทุนหมู่บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 17 ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ นางสาวนิตยา วันนา  47010978405 คธ10จศ84 อ.ชาญชัย  ศุภอรรถกร
54 ระบบกองทุนหมู่บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 17 ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ นางสาวราตรี  เนื่องโคตะ 47010978451 คธ10จศ84 อ.ชาญชัย  ศุภอรรถกร
48 ระบบการขายสินค้าเอื้ออาทร (การขายสินค้าเงินสดและเงินผ่อน) ร้าน มิตรเจริญ จ.ยโสธร นางสาวเตือนใจ ทองทศ 47010978403 คธ10จศ84 อ.ประทานพร  พิริยะกุล
52 ระบบการจัดการร้านเนื้อย่างรวมพล จ.มหาสารคาม นางสาวนงนุช  ตามสีรัมย์ 47010978404 คธ10จศ84 อ.ขจิต  ก้อนทอง
49 ระบบการซื้อ-ขายส่งและสินค้าคลงคลังร้านเจ้เหมียว นางสาวภาวดี  จำปาสี 47010978409 คธ10จศ84 อ.ขจิต  ก้อนทอง
4 ระบบการบริหารพัสดุ ครุภัณฑ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีรักไทย อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด นายสุเทพ  อรัญมิตร 47010978458 คธ10จศ84 อ.ยงยุทธ  รัชตเวชกุล
44 ระบบงานคลีนิกบ้านทุ่ม นางสาวอุมาพร  พูนแสนดี 47100978418 คธ10จศ84 อ.ประทานพร  พิริยะกุล
12 ระบบจองตั๋วภาพยนต์ออนไลน์ นายจิรานุวัฒน์ นางาม 47010978419 คธ10จศ84 อ.ขจิต  ก้อนทอง
74 ระบบซื้อ - ขายร้านสมานชัยการไฟฟ้า นายเพิ่มพูน   พลศิริ 47010978421 คธ10จศ84 อ.มณีรัตน์   ศรีบุรินทร์
74 ระบบซื้อ - ขายร้านสมานชัยการไฟฟ้า นายธนัชพงษ์    วังคำหาญ 47010978445 คธ10จศ84 อ.มณีรัตน์  ศรีบุรินทร์
74 ระบบซื้อ - ขายร้านสมานชัยการไฟฟ้า นายวิชิต   ชนะธร 47010978453 คธ10จศ84 อ.มณีรัตน์  ศรีบุรินทร์
51 ระบบซื้อ-ขาย และระบบงานสินค้าคงคลัง อุปกรณ์ก่อสร้าง ร้านวสันต์ เสาปูน นางสาวสาคร  บุบผามาลา 47010978413 คธ10จศ84 อ.ประทานพร  พิริยะกุล
47 ระบบซื้อ-ขายสินค้าร้านเมโทรสโตร์ นางสุมินตรา  สุวรรณ 47010978459 คธ10จศ84 อ.ขจิต  ก้อนทอง
30 ระบบบริหารงานบุคลากร กรณีศึกษาวิทลัยการอาชีพร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด นายเชิตพงษ์  ชลเทพ 47010978429 คธ10จศ84 อ.ประภาภรณ์  ชุบสุวรรณ
33 ระบบบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน นางสาวปิยะดา  บุญทานัง 47010978407 คธ10จศ84 อ.ชาญชัย  ศุภอรรถกร
33 ระบบบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน นางสาวสาวิตรี  สมปุย 47010978457 คธ10จศ84 อ.ชาญชัย  ศุภอรรถกร
46 ระบบบริหารบุคลากรโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม นางสาวจิรภา  ชนะชาญ 47010978402 คธ10จศ84 อ.ประภาภรณ์  ชุบสุวรรณ
26 ระบบรับสมัครและลงทะเบียนเรียนโรงเรียนพณิชยการขอนแก่น นางสาวเบ็ญจมาศ  อินธิแสน 47010978447 คธ10จศ84 อ.รัตนาวดี  สนธิประสาท
32 ระบบลงทะเบียน กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านหนองซอน จ.มหสารคาม นาวสาวเกวลิน หีบแก้ว 47010978438 คธ10จศ84 อ.ยงยุทธ  รัชตเวชกุล
10 เว็บไซต์เกมส์ออนไลน์มหาสนุก นางสาววิรัณญา  ศรีภิรมย์ 47010978551 คธ10จศ85 อ.รัตนาวดี   สิทธิประสาท
24 เว็บไซต์โรงเรียนกมลาไสย อำเภอกมลาสัย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายฉัตรชัย   นิสีดา 47010978529 คธ10จศ85 อ.ชาญชัย  ศุภอรรถกร
27 เว็บไซต์โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม นางสาวอัญชรา   มูลเหลา 47010978560 คธ10จศ85 อ.จตุรงค์  แสงอรุณ
30 เว็บไซต์โรงเรียนชนบทศึกษา นางสาวแสงเดือน   ชุมชน 47010978515 คธ10จศ85 อ.ชัยวัฒน์  สุภัควรกุล
12 เว็บไซต์ขายดอกไม้และบริการส่งอีการ์ดออนไลน์ นางสาวสุภัชญา  คุ้มเพชร 47010978514 คธ10จศ85 อ.รัตนาวดี   สิทธิประสาท
12 เว็บไซต์ขายดอกไม้และบริการส่งอีการ์ดออนไลน์ นายอภิวัฒน์   บุปะเท 47010978523 คธ10จศ85 อ.รัตนาวดี   สิทธิประสาท
4 จองตั๋วออนไลน์โรงภาพยนตร์ prince cineplex นายอุดมพร   พรมสอน 47010978561 คธ10จศ85 อ.รัตนาวดี   สิทธิประสาท
86 ระบบการขายและสินค้าคงคลังร้านรังสรรค์เครื่องเรือน นางสาวทองเสาร์  ผลผาเลิศ 47010978503 คธ10จศ85 อ.ประทานพร  พิริยะกุล
36 ระบบการจัดเก็บสินค้าคงคลังของร้าน ส ทวีธรรการไฟฟ้า นางสาววิไลพร  ประทุมภาพ 47010978511 คธ10จศ85 อ.ขจิต  ก้อนทอง
82 ระบบการรับสมัครนักศึกษาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม นางสาวอภิวัลย์   สมคำศรี 47010978516 คธ10จศ85 อ.ชัยวัฒน์  สุภัควรกุล
7 ระบบขายเครื่องไฟฟ้าของบริษัท ธนาษิต จำกัด นางสาวเสาวนีย์  ศรีประสงค์ 47010978528 คธ10จศ85 อ.ยงยุทธ  รัชตเวชกุล
10 ระบบงานบริหารงานไปรษณีย์ศรีสวัสดิ์ นางสาวพิมพ์พร  พิมสาร 47010978517 คธ10จศ85 อ.ยงยุทธ  รัชตเวชกุล
10 ระบบงานบริหารงานไปรษณีย์ศรีสวัสดิ์ นางสาวอลิสา  เวชรัตนะวัฒน์ 47010978517 คธ10จศ85 อ.ยงยุทธ  รัชตเวชกุล
43 ระบบจัดการฐานข้อมูลของสถานีอนามัยท่าไคร้ ต.บึงวิชัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นางสาวพินใจ สมมิตร  47010978508 คธ10จศ85 อ.ชาญชัย  ศุภอรรถกร
77 ระบบจัดการฐานข้อมูลคลินิกรักษาสัตว์เอสแอนด์พี นางสาวสงกรานต์    หงษ์ทอง 47010978512 คธ10จศ85 อ.ประทานพร  พิริยะกุล
13 ระบบซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ บริษัท อีฮงยามาฮ่า จำกัด สาขาสามแยกกาฬสินธุ์ นายเกียรติศักดิ์  แสนมนตรี 47010978518 คธ10จศ85 อ.ชัยวัฒน์  สุภัควรกุล
5 ระบบซื้อขายเครื่องใช้ไฟฟ้าครบวงจรด้วยเงินสดและเงินผ่อน นางสาวสายทอง  บุดดีคง 47010978513 คธ10จศ85 อ.ยงยุทธ  รัชตเวชกุล
40 ระบบบริหารงานสำหรับธุรกิจร้านขายยาเภสัชกรกรองแก้ว จ.ร้อยเอ็ด นางสาวนิภาพร  ยินดีมาก 47010978505 คธ10จศ85 อ.ประทานพร  พิริยะกุล
40 ระบบบริหารงานสำหรับธุรกิจร้านขายยาเภสัชกรกรองแก้ว จ.ร้อยเอ็ด นายจักรพงษ์  สร้อยทอง 47010978537 คธ10จศ85 อ.ประทานพร  พิริยะกุล
39 ระบบบัญชีสหกรณ์เครยูเนี่ยนภูสิงห์มิ่งมิตร จำกัด นาวสาวจิราภรณ์  พระสุราช 47010978538 คธ10จศ85 อ.รัตนาวดี  สนธิประสาท
6 ระบบลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์  โรงเรียนชุมชนบ้าวขวาว นายดนุพล   พันชูกลาง 47010978541 คธ10จศ85 อ.ชัยวัฒน์  สุภัควรกุล
42 ระบบสินค้าคงคลังร้านมาวินมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นางสาวศิริพร  สิทธิ์อมรพร 47010978553 คธ10จศ85 อ.ประทานพร  พิริยะกุล
87 ระบบห้องเช่าหอพักสตรีสุภารัตน์ นายเจตริน  ถิ่นรัศมี   47010978519 คธ10จศ85 อ.อัครเดช  ฉวีรักษ์
62 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกของโรงเรียนมัธยสิริวัณวร 1 อุดรธานี นายศุภชัย   คามะเชียงพิณ 47010978520 คธ10จศ85 อ.ประภาภรณ์  ชุบสุวรรณ
2 web search Engine นางสาวอุษณีย์   หล้าดวงดี 47010978659 คธ10จศ86 อ.ชัยวัฒน์  เนียมนาค
32 เว็บไซต์โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย นายธวัชชัย   มณีวรรณ 47010978610 คธ10จศ86 อ.ยงยุทธ  รัชตเวชกุล
31 เว็บไซต์โรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลยี (B-TECH)อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น นางสาวปณิตา   ยอดบุรี 47010978618 คธ10จศ86 อ.ชัยวัฒน์  สุภัควรกุล
18 เว็บไซต์พจนานุกรมสำนวนไทย นางสาวอมรรัตน์   กองสุข 47010978654 คธ10จศ86 อ.ชาญชัย  ศุภอรรกร
44 เว็บไซต์วิทยาลัยสารพัดช่าง จังหวัดขอนแก่น นางสาวปริญดา   ม่วงนิล 47010978621 คธ10จศ86 อ.จตุรงค์  แสงอรุณ
46 เว็บไซต์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ขอนแก่น-เลย วิทยาเขตเทคนิคขอนแก่น นางสาวพัชราภรณ์    ผาหัวดง 47010878624 คธ10จศ86 อ.รัตนาวดี   สิทธิประสาท
48 เว็บไซต์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่นที่ 10 นายจีระพงศ์   วงศ์เมืองจันทร์ 47010978604 คธ10จศ86 อ.มณีรัตน์  ศรีบุรินทร์
44 ระบบเวชระเบียนสถานีอนามัยบ้านท่าขาม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น นางาสาวมยุรา  ประจันตะเสน 47010978630 คธ10จศ86 อ.ประทานพร  พิริยะกุล
70 ระบบกองทุนหมู่บ้าน บ้านศรีเวียงชัย ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น นางสาวลักขณา  มุงคุณคำชาว 47010978634 คธ10จศ86 อ.ชาญชัย  ศุภอรรถกร
69 ระบบการขายและบริหารเวชภัณฑ์ยาร้านเชษฐา นางสาวแวววิมล    วอขวา 47010978641 คธ10จศ86 อ.ขจิต  ก้อนทอง
23 ระบบการจัดการข้อมูลสินค้าคงคลังบริษัทเมืองช้างธุรกิจจำกัด ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ ยูนิลีเวอร์ไทยโฮลดิ้ง จ.สุรินทร์ นางสาวนิภา  จันทร์เพ็ญ 47010978615 คธ10จศ86 อ.ชัยวัฒน์ เนียมนาค
22 ระบบการจัดการฐานข้อมูลโรงรับซื้อ-ขาย ข้าวเปลือกของร้านตั้งเส่งฮง นางสาวโสภา เหล่าราช 47010978652 คธ10จศ86 อ.อัครเดช  ฉวีรักษ์
65 ระบบการจัดการฐานข้อมูลคลังยาของศุนย์บริการทางการแพทย์ มมส. นายบุญมี  เครื่องพาที 47010978617 คธ10จศ86 อ.ยงยุทธ  รัชตเวชกุล
71 ระบบการจัดการฐานข้อมูลวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัยผ่านเว็บไซต์ นางสาวแววตา   อัฒนสูตร 47010978640 คธ10จศ86 อ.ชาญชัย  ศุภอรรถกร
16 ระบบการจัดการฐานข้อมูลสินค้าคงคลังของหจก.สารคามค้าไม้ นายอาทิตย์  ฆารอำไพ 47010978657 คธ10จศ86 อ.ศิริลักษณ์  ไกยวินิจ
67 ระบบการซื้อ-ขายอะไหล่รถจักรยานยนต์ร้านฉัตรชัยอะไหล่ อ.โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม นางสาวสุลวดี  วรรณพิลา 47010978651 คธ10จศ86 อ.ขจิต  ก้อนทอง
29 ระบบการลงทะเบียนของโรงเรียนมารีย์บริหารธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต นางสาววธิดา  บุตรงาม 47010979556 คธ10จศ86 อ.ชัยวัฒน์  เนียมนาค
73 ระบบงานทะเบียนโรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย จ.ร้อยเอ็ด นางสาวพจนี   ฝากาทอง 47010978622 คธ10จศ86 อ.ยงยุทธ  รัชตเวชกุล
9 ระบบงานสถานีอนามัยท่าขอนยาง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม นางสาวชุติกาญจน์  ทาตะวัตร 47010978606 คธ10จศ86 อ.ยงยุทธ  รัชตเวชกุล
9 ระบบงานสถานีอนามัยท่าขอนยาง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม นางสาวดวงฤดี  เสมาพู 47010978607 คธ10จศ86 อ.ยงยุทธ  รัชตเวชกุล
28 ระบบจัดการฐานข้อมูลโรงพยาบาลสัตว์ปิยมิตร จังหวัดขอนแก่น นางสาววัชาราพรรณ์  สอนจินซือ 47010978636 คธ10จศ86 อ.ชาญชัย  ศุภอรรถกร
66 ระบบจัดการฐานข้อมูลทันตกรรมสาธารณสุข  จังหวัดขอนแก่น นางสาวภัทราภรณ์   แสนเสนาะ 47010978628 คธ10จศ86 อ.ชาญชัย  ศุภอรรถกร
27 ระบบจัดการฐานข้อมูลพัสดุและครุภัณฑ์ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองมหาสารคาม นางสาวนันฒิยา  เอิบสุข 47010978612 คธ10จศ86 อ.ชาญชัย  ศุภอรรถกร
20 ระบบจัดการฐานข้อมูลมัสดุและคุรุภัณฑ์โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม นางสาวสุธีรา  เกรียงสมร 47010978649 คธ10จศ86 อ.อัครเดช  ฉวีรักษ์
21 ระบบจัดการฐานข้อมูลสินค้าคงคลังห้างหุ้นส่วนปทุมวันกระจกและอลูมิเนียม จำกัด นางสาวสุรีรัตน์  รักษร 47010978650 คธ10จศ86 อ.ศิริลักษณ์  ไกยวินิจ
5 ระบบซื้อขายเครื่องใช้ไฟฟ้าครบวงจรด้วยเงินสดและเงินผ่อน นางสาวอมรศรี  ซาแท่น 47010978655 คธ10จศ86 อ.ยงยุทธ  รัชตเวชกุล
1 ระบบบริหารและจัดการลูกหนี้ร้านแม่ตั้นการค้า บ้านท่ายางชุม อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ นายสมคิด  ลายทอง 47010978456 คธ10จศ86 อ.ยงยุทธ  รัชตเวชกุล
26 ระบบรับสมัครและลงทะเบียนเรียนโรงเรียนพณิชยการขอนแก่น นางสาวพิลาวัล  โสตรจ้ำ 47010978626 คธ10จศ86 อ.รัตนาวดี  สนธิประสาท
11 ระบบสินค้าคงคลัง-ค้าส่งร้านประยูรการค้า นางสาวจันจิรา  จันดอก 47010978603 คธ10จศ86 อ.ประทานพร  พิริยะกุล
68 ศูนย์สาธิตการและกองทุนหมู่บ้าน บ้านแจ่มอารมณื  ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด นางสาววิไลวรรณ  ทวินันท์ 47010978639 คธ10จศ86 อ.ประภาภรณ์  ชุบสุวรรณ
19 ระบบการจองรถบริษัทฟอร์ด ชิตทรงสวัสดิ์ ร้อยเอ็ดผ่านอินเตอร์เน็ต นางสาววิภาณี  เปรมไกรสร 46010979365 คธ9สอ อ.ชัยวัฒน์  เนียมนาค
43 เว็บไซต์วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด นางสาวจินดา   วันหลาบคำ     อ.ยงยุทธ  รัชตเวชกุล
43 เว็บไซต์วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด นายอลงกรต  พาโคกทม     อ.ยงยุทธ  รัชตเวชกุล
18 ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านขายเครื่องประดับนาฏศิลป์ นายพนัส  บุญริ้ว     อ.รัตนาวดี  สนธิประสาท