ประกาศคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2552


ประกาศ      หลักสูตร ศ.ม. | กจ.ม. | บธ.ม. | บช.ม. | ปร.ด.(กจ.) | ปร.ด.(บช)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
และระดับปริญญาโท   คณะการบัญชีและการจัดการ   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีการศึกษา 2552
-------------------------
ตามที่ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ระบบพิเศษ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)  หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
(กจ.ม.) หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต  (บธ.ม.)  สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์  
และสาขาวิชาการจัดการการตลาด  ระดับปริญญาเอก  หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  (ปร.ด.)  สาขาวิชาการจัดการ
และสาขาการบัญชี  ประจำปีการศึกษา  2552 และได้ดำเนินการสอบข้อเขียนเมื่อวันเสาร์ที่  28 มีนาคม 2552 นั้น  
มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในระดับปริญญาโท  จำนวน   109  คน  และระดับปริญญาเอกจำนวน  25  คน  รายชื่อ
ตามบัญชีแนบท้านประกาศ  ให้ผู้มีรายชื่อในบัญชีแนบท้ายประกาศ  ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกรายงานตัว
เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่  26  เมษายน  2552    ห้อง  M.M.1  อาคาร 2  ชั้น 2  คณะการบัญชีและ
การจัดการ (เขตพื้นที่ในเมือง) หากไม่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามกำหนดดังกล่าว  มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์
ประกาศ     วันที่    3    เดือนเมษายน   พ.ศ.  2552
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สมัปปิโต)
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข้อมูลจากงานบัณฑิตศึกษา 03/04/52