คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายละเอียด
ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครนิสิตเข้าร่วมอบรม "การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล"

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2552 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ AccBiz303 ดังกล่าว

        ศูนย์ฯ จึงเห็นควรจัดโครงการ AccBiz IT Serviceที่มีจุดประสงค์หลักในการให้นิสิตได้มีการฝึกปฏิบัติจริงและเพื่อให้นิสิตได้แสดงความรู้ความสามารถในการให้บริการด้านการซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดหา การใช้งานทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ แก่บุคคลทั่วไป


หัวข้อการอบรม
- การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows XP พร้อมกับปรับแต่งให้มีประสิทธิภาพ
- การติดตั้งโปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office 2003 - 2007
- การติดตั้งโปรแกรมอรรถประโยชน์ต่างๆ เช่น โปรแกรมป้องกันไวรัส โปรแกรมเว็บบราวเซอร์
- การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ขัดข้องเนื่องจากส่วนของ Hardware


** ผู้ที่ลงชื่ออบรม ให้มาอบรมตามเวลาที่แจ้ง !!ปิดรับสมัครแล้วครับ !!